როგორ გავზარდოთ ძირითადი საშუალებები

Სარჩევი:

როგორ გავზარდოთ ძირითადი საშუალებები
როგორ გავზარდოთ ძირითადი საშუალებები

ვიდეო: როგორ გავზარდოთ ძირითადი საშუალებები

ვიდეო: როგორ გავზარდოთ ძირითადი საშუალებები
ვიდეო: როგორ გავზარდოთ თავდაჯერებულობა - კახი ლობჟანიძე. პირადი ქოუჩის რეკომენდაციები დილა უქმეებზე 2023, სექტემბერი
Anonim

ძირითადი საშუალებების საწყისი ღირებულების ზრდა შეიძლება განხორციელდეს მათი გადაფასებით. ეს პროცედურა არა მხოლოდ ხელს უწყობს წმინდა აქტივების ზომას, არამედ აუმჯობესებს კომპანიის მომგებიანობის, ბიზნესის საქმიანობისა და ბრუნვის მაჩვენებლებს. ძირითადი საშუალებების ზრდას, თავის მხრივ, შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს დასაბეგრი ბაზის ზომა ამორტიზაციის გადასახადების ზრდის გამო.

როგორ გავზარდოთ ძირითადი საშუალებები
როგორ გავზარდოთ ძირითადი საშუალებები

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

გაეცანით ძირითად დოკუმენტებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ბუღალტრული აღრიცხვის შედეგების გადაფასების და ასახვის პროცედურას. ეს პროცედურა რეგულირდება PBU 6/01 "ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა" და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის მეთოდური სახელმძღვანელო მითითებები, აგრეთვე საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის მიღებული წესები.

ნაბიჯი 2

შეადგინეთ შესაბამისი ადმინისტრაციული დოკუმენტი ძირითადი საშუალებების გადაფასების შესახებ. მიეთითება ძირითადი საშუალებების სახელები, რომელთა გადაფასება მოხდება, მათი შეძენის, წარმოების ან მშენებლობის თარიღები, აგრეთვე კომპანიის სააღრიცხვო ჩანაწერების ჩანაწერის თარიღი. გადაფასების საწყისი მონაცემები იქნება საწყისი ან მიმდინარე ღირებულება, ამორტიზაციის ოდენობა, დოკუმენტური მონაცემები ძირითადი საშუალებების ღირებულების შესახებ. სპეციალური კომისიის დანიშვნა ძირითადი საშუალებების გაზრდის მიზნით.

ნაბიჯი 3

შეაფასეთ გადაფასების მეთოდი, რომელიც, როგორც წესი, უნდა იყოს მითითებული საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაში. ინდექსირების მეთოდი მოიცავს სპეციალური ინდექსების გამოყენებას, რომლებიც ასახავს ინფლაციის გავლენას. უფრო მარტივი გამოყენებაა პირდაპირი თარგმანის მეთოდი, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება ძირითადი საშუალებების საბაზრო ღირებულება. 02 კორექტირება მოახდინეთ ამორტიზირებული თანხის დარიცხვაზე ანგარიშზე "ძირითადი საშუალებების ცვეთა" გადაფასების ფაქტორზე გამრავლებით.

ნაბიჯი 4

ჩატარებული გადაფასების დოკუმენტირება. ანგარიშის შედგენის შესახებ განცხადება განისაზღვრება იმ ფორმით, რომელიც უნდა დამტკიცდეს საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაში. ასევე, ძირითადი საშუალებების ზრდის შედეგები უნდა აისახოს ამ ობიექტის ინვენტარიზაციის ბარათის მე -3 ნაწილში, No OS-6 ერთიანი ფორმის შესაბამისად. ბუღალტრული აღრიცხვისას, გადაფასების მონაცემები აისახება სესხის გახსნით 83 ანგარიშზე "დამატებითი კაპიტალი" ან 84 ანგარიშზე "გაუნაწილებელი მოგება" და დებეტ 01 ანგარიშზე "ძირითადი საშუალებები".

გირჩევთ: