როგორ გადავიდეთ გამარტივებულიდან ზოგად სისტემაზე

Სარჩევი:

როგორ გადავიდეთ გამარტივებულიდან ზოგად სისტემაზე
როგორ გადავიდეთ გამარტივებულიდან ზოგად სისტემაზე

ვიდეო: როგორ გადავიდეთ გამარტივებულიდან ზოგად სისტემაზე

ვიდეო: როგორ გადავიდეთ გამარტივებულიდან ზოგად სისტემაზე
ვიდეო: გამარტივებული შესყიდვები #ტელესკოლა 2023, მაისი
Anonim

ბუღალტრული აღრიცხვის სირთულის მიუხედავად, ზოგადი დაბეგვრის სისტემას არაერთი უპირატესობა აქვს გამარტივებულთან შედარებით: მაგალითად, არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს შემოსავლის ოდენობასა და დასაქმებულთა რაოდენობაზე. გამარტივებული სისტემიდან ზოგად საგადასახადო რეჟიმზე გადასვლამდე აუცილებელია ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისობა ახალ წესებთან და მოთხოვნებთან.

როგორ გადავიდეთ გამარტივებულიდან ზოგად სისტემაზე
როგორ გადავიდეთ გამარტივებულიდან ზოგად სისტემაზე

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

საგადასახადო სამსახურს შეატყობინეთ, რომ უარს ამბობთ გამარტივებული დაბეგვრის სისტემის გამოყენებაზე. ეს უნდა გაკეთდეს არაუგვიანეს იმ წლის 15 იანვრისა, როდესაც დაგეგმილია საერთო სისტემის გამოყენების დაწყება. წინასწარ აცნობეთ კლიენტებს, რომ უახლოეს მომავალში საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების ფასს დაემატება დღგ თანხა.

ნაბიჯი 2

ჩამოაყალიბეთ საგადასახადო ბაზა გარდამავალი პერიოდისთვის, თუ აპირებთ დარიცხვის მეთოდის გამოყენებას შემოსავლებისა და ხარჯების განსაზღვრისას. იმ თვეში, როდესაც საგადასახადო რეჟიმი შეიცვლება, აუცილებელია შემოსავლის გადასახადის გაანგარიშებისას გათვალისწინებული შემოსავლის, გამარტივებული საგადასახადო სისტემის გამოყენებისას მყიდველების დებიტორული დავალიანება და გაყიდვების თანხები, მიუხედავად იმისა, მოხდა თუ არა გადახდა.. საგადასახადო რეჟიმის შეცვლამდე მიღებული ავანსი შედის საგადასახადო ბაზაში ერთიანი გადასახადის გამოსათვლელად. შეამოწმეთ OSNO– ზე გადასვლის შემდეგ, ისინი არ ითვლიან შემოსავალს.

ნაბიჯი 3

გადასახადის ცვლილების თვეში”გარდამავალი” ხარჯების ჩათვლით გადასახდელი გადასახდელი თანამშრომლები, მომწოდებლები, ბიუჯეტი და სხვა მხარეები. გახსოვდეთ, რომ ერთიანი გადასახადის გამოანგარიშების მიზნით დადგენილი საგადასახადო ბაზა არ შეიძლება შემცირდეს გადაუხდელი ხარჯების ოდენობით, რომელიც შედის OSNO– ზე გადასვლის თვის ხარჯებში, გადასახდელი ანგარიშსწორების ვადის მიუხედავად.

ნაბიჯი 4

აღადგინეთ წინა წლების აღრიცხვის ჩანაწერები. საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში ანგარიშის ნაშთის შესაქმნელად ასევე აუცილებელია ფინანსური ვალდებულებებისა და ქონების ინვენტარიზაცია. არ დაივიწყოთ სპეციალური პროცედურის დაცვის აუცილებლობა არამატერიალური აქტივებისა და ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულების დადგენისას, რომლებიც შეიქმნა ან შეიძინა გამარტივებული გადასახადის სისტემაში გადასვლამდე.

პოპულარული თემა