როგორ აისახოს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა

Სარჩევი:

როგორ აისახოს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა
როგორ აისახოს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა

ვიდეო: როგორ აისახოს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა

ვიდეო: როგორ აისახოს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა
ვიდეო: ინდ. მეწარმეების წლიური საშემოსავლო გადასახადი 2023, მაისი
Anonim

საშემოსავლო გადასახადი გამოითვლება მოგების საფუძველზე, რომელიც მიიღება ორგანიზაციის ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად და აისახება როგორც საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი. მოგების ასახვა საანგარიშო პერიოდის ფინანსური საქმიანობის ანგარიშგებაში მოიხსენიება, როგორც სააღრიცხვო მოგება. თუ საანგარიშო პერიოდში აღმოვაფხვნით საგადასახადო მოგებისა და სხვაობების გავლენას ორგანიზაციის ფინანსურ შედეგზე, მაშინ სააღრიცხვო მოგება იქნება მოგება გადასახადამდე.

როგორ აისახოს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა
როგორ აისახოს საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა

Ეს აუცილებელია

მოგების მონაცემები

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

საგადასახადო და საბუღალტრო მოგების განსაზღვრისას შეუსაბამობების ორი ვარიანტი არსებობს. პირველი ვარიანტია მუდმივი განსხვავებები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში არ იცვლება. მუდმივი განსხვავებები ურთიერთქმედებს საშემოსავლო გადასახადთან, რომელიც იხდის ბიუჯეტს და დამოკიდებულია დასაბეგრი მოგების ფორმირების ტიპზე. უმეტეს შემთხვევაში, მუდმივი განსხვავებები შეიძლება წარმოიშვას შემოსავლის ან ხარჯების სააღრიცხვო მოგების ოდენობაზე ზემოქმედების გამო, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საგადასახადო მოგების გაანგარიშებისას.

ნაბიჯი 2

მეორე ვარიანტი არის დროებითი სხვაობები, რომლებიც წარმოიქმნება შემოსავლისა და ხარჯების ასახვისას საგადასახადო და საბუღალტრო აღრიცხვაში დროის სხვაობის გამო. სააღრიცხვო და საგადასახადო მოგებას შორის დროებითი განსხვავების გამო, საჭირო ხდება რეალური მოგების და საშემოსავლო გადასახადის თანმიმდევრულობის უზრუნველყოფა. ანუ, დარიცხვის ასახვისას, საშემოსავლო გადასახადის ხარჯები უნდა განაწილდეს პერიოდების მიხედვით. გადასახადი, რომელიც მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში გადახდილ იქნა ბიუჯეტში, შეიძლება მიეკუთვნოს მოგების გადასახადის სხვა პერიოდის ხარჯებს.

ნაბიჯი 3

მიმდინარე საშემოსავლო გადასახადი აისახება ქვეანგარიშის "გადასახადების გაანგარიშება" 64641 კრედიტზე, გადასახადის გადახდა ბიუჯეტში ბუღალტრული აღრიცხვისას აისახება No.641 ანგარიშის დებეტში და ანგარიშის კრედიტზე "მიმდინარე ანგარიშები" No311. საგადასახადო ხარჯები აღირიცხება ანგარიშზე "საშემოსავლო გადასახადი" No98. ორგანიზაციის ფინანსური შედეგების ანგარიშგებაში გადასახადის ხარჯების შეტანა აისახება No98 ანგარიშის კრედიტში და ანგარიშის დებეტში "ფინანსური შედეგები" No 79. ანუ, გადასახადის დარიცხვის შედეგი არის მოგების გადასახადის ხარჯის ანარეკლი მიმდინარე გადასახადის ტოლი ოდენობით, რომელიც შეცვლილია გადადებული თანხის შესაბამისად. აქედან გამომდინარეობს, რომ საშემოსავლო გადასახადის ხარჯები უდრის მიმდინარე გადასახადის მინუსს, ან გადავადებული გადასახადის დამატებას.

ნაბიჯი 4

მიმდინარე საშემოსავლო გადასახადის თანხის დარიცხვა აისახება 9898 ანგარიშის დებეტზე და 1.641 ქვეანგარიშის კრედიტზე, გადადებული საგადასახადო აქტივები თავდაპირველად ჩარიცხულია 1717 ანგარიშის დებეტში და No ანგარიშის კრედიტზე. 641. გადავადებული გადასახადის პირველი დარიცხვა დგება No98 ანგარიშის დებეტზე და ანგარიშის კრედიტზე "გადადებული საგადასახადო ვალდებულებები" No54. გადავადებული გადასახადები ბალანსზე პერიოდის დასაწყისში ცვლის ეფექტს დროებითი განსხვავებები. გადავადებული გადასახადების გადადება ხორციელდება ჯერ მიმდინარე გადასახადის და საშემოსავლო გადასახადის ხარჯის გაანგარიშებისას.

პოპულარული თემა